Recenzja kwalifikacyjna środka dydaktycznego „Ortofrajda”


dr Małgorzata Żytko
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski


1. Dane producenta

Roman Janiec, Michał Gancarz
Pomorskie Studio Wdrożeń Dydaktycznych
ul. Ogarna 22/23/10
80-826 Gdańsk

2. Dokładna nazwa środka dydaktycznego

"Ortofrajda" - pierwsza dydaktyczna krajobrazowa gra komputerowa

3. Rodzaj środka dydaktycznego

Multimedialny pakiet edukacyjny

4. Minimalne wymagania sprzętowe:

procesor - Pentium 166
pamięć RAM - Liczba - 32 MB
karta dźwiękowa, głośniki - tak
CDROM/(DVD) - CD x 4 /tak
wolne miejsce na dysku - 250MB
system operacyjny - zgodny z Windows 95/98/Me/2000/XP
dostęp do Internetu - tak
akcesoria: mysz

5.Opis środka dydaktycznego z uwzględnieniem instrukcji i opakowania

Multimedialny pakiet dydaktyczny ORTOFRAJDA zawiera płytę CD z grą komputerową ORTOFRAJDA oraz zestaw kart do wypełniania zatytułowany "Malowane dyktanda", a także minisłowniczek ortograficzny.
Gra komputerowa oraz inne elementy wchodzące w skład zestawu stanowią materiał wspomagający dzieci w opanowaniu poprawnej pisowni języka polskiego. Zastosowano w nim metodę uczenia się zasad ortografii, która opiera się na pomyśle skojarzenia pisowni z kolorami. System "Kolorowej ortografii" zaproponowany w tym pakiecie nawiązuje do doświadczeń i teorii pedagogicznych, które akcentują rolę polisensorycznego poznawania, ze szczególnym uwzględnieniem integracji aktywności wzrokowej, słuchowej i motorycznej. Skojarzenie liter z kolorami ma pomagać dziecku w zapamiętaniu zasad poprawnej pisowni.

Autor pomysłu L. Furmaga zastosował następujące kolory dla oznaczenia poszczególnych liter:
Ó - kolor różowy,
Rz - granatowy
Ż - zielony
H - brązowy
Ch, u - czarny
Wyjątki, pisownia łączna wyrazów i pisownia rozdzielna - czerwony.

Dzieci czytając teksty proponowane przez autora gry komputerowej zaznaczają określonymi kolorami litery, które należy wstawić w puste miejsca w wyrazach. Gra komputerowa została tak skonstruowana, aby zainteresować dzieci zabawą językową i w ten sposób zmotywować je do poznawania zasad ortograficznych. Dzieci wraz z głównymi bohaterem Ortofrajdkiem i Ortogramkiem podróżują po Polsce, zdobywają wiele interesujących wiadomości historycznych i geograficznych i przy tej okazji poznają i zapamiętują zasady ortograficzne. Zadaniem gracza jest bezbłędne przejście całej gry poprzez wybieranie właściwych kolorów i kojarzenie ich z literami. Odwiedzają następujące miasta w Polsce (liczne zdjęcia pozwalają poznać te miejscowości): Krynica, Morska, Frombork, Będomin, Szafarnia, Wieliczka, Żarnowiec, Bóbrka, Świerk, Radzyń Chełmiński, Hel.

W menu gry znajdują się następujące elementy:
· Tajemnice Kolorowej Ortografii: Ortofrajdkowe zabawy, Kraina Ortofraidy, Konkursy Ortofrajdy, WWW, Kolorowe Wierszyki, Autorzy
· Zasady gry : podstawowe informacje o zasadach gry i istocie metody "kolorowej ortografii"
· Start: zasady rozpoczęcia podróży z Ortofrajdkiem i Ortogramkiem
· Opcje: informacja o 3. Stopniach trudności gry i zasadach ich ustawiania
· Przyjaciele: mapa Polski z zaznaczonymi miejscami, które odwiedza się w czasie gry
· Wyjście

Do zestawu dołączono "Malowane dyktanda". Jest to zestaw kart z tekstem do uzupełnienia i kolorowymi rysunkami. Teksty to wierszyki, w wyrazach pozostawiono puste miejsca na zaznaczenie kolorem liter. Po wypełnieniu "sprawdzianików" dziecko może sprawdzić poprawność wykonania zadania z szablonem tekstu, gdzie luki w wyrazach zaznaczono odpowiednimi kolorami.
Minisłownik Ortofrajdy zawiera zestaw wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Litery w wyrazach zaznaczono odpowiednimi kolorami a słownik wzbogacono ilustracjami rysunkowymi.

6. Przeznaczenie środka dydaktycznego:

Szkoła podstawowa - kształcenie zintegrowane
treści nauczania: poznawanie zasad poprawnej ortograficznie pisowni wyrazów, nauka czytania i pisania

7. Wersja środka dydaktycznego:

uczniowska; sieciowa

8. Przewidywane osiągnięcia ucznia (1-3) w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego (zgodnie z zapisem w podstawie programowej - Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458)

· Aktywne poznawanie zasad poprawnej pisowni w języku polskim
· Integracja funkcji wzrokowej, słuchowej, motorycznej
· Rozwijanie umiejętności pisania i czytania
· Ćwiczenie pamięci i uwagi
· Pokonywanie trudności w pisaniu przez dzieci dyslektyczne
· Pozytywna motywacja do uczenia się

9. Ocena poprawności merytorycznej

Multimedialny pakiet edukacyjny "ORTOFRAJDA" to interesująca propozycja środka dydaktycznego dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Wykorzystanie prostego pomysłu skojarzenia liter z kolorami przyniosło niezwykle interesujące rezultaty. Poprzez zabawę, aktywność poznawczą, społeczną, emocjonalną i ruchową dzieci poznają zasady ortograficzne i utrwalą je w pamięci. Integracja doświadczeń wzrokowych, słuchowych i motorycznych sprzyja wielostronnemu poznawaniu i utrwalaniu zasad popranej pisowni.
Środek dydaktyczny jest w pełni poprawny merytorycznie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że gra komputerowa "ORTOFRAJDA" to ciekawy przykład integracji treści kształcenia wokół umiejętności językowych - pisania i czytania.

10. Ocena poprawności językowej

Pomoc w pełni poprawna językowo. Dzieci mają szansę wzbogacić i urozmaicić swoje słownictwo.

11. Ocena sposobu instalacji i uruchomienia

Program instaluje się dość łatwo, choć pełna wersja wymaga dużej bazy pamięciowej komputera.

12. Ocena interfejsu użytkownika (łatwość obsługi, nawigacja, pomoc)

Gra komputerowa jest łatwa w obsłudze, autorzy zadbali o szczegółowe informacje dla użytkownika.

13. Możliwość korzystania ze stron www wnioskodawcy i pomocy on-line

Producent zapewnia możliwość korzystania ze strony internetowej. Zamieszczono na niej wiele ważnych informacji na temat gry komputerowej, ale również innych rodzajów materiałów i działań, z których można skorzystać pracując z programem "ORTOFRAJDA"

14. Możliwość wykorzystania na zajęciach edukacyjnych przy obowiązujących ramowych planach nauczania

Pakiet edukacyjny może zostać wykorzystany w różnorodny sposób podczas zajęć edukacyjnych. Jeżeli w szkole są komputery, nauczyciel może wybierać fragmenty gry, które uczniowie wykonują samodzielnie, w parach lub z pomocą nauczyciela. " Kolorowe dyktanda" to również inspiracja do różnych działań dydaktycznych, które mogą podejmować uczniowie. Autorzy podsuwają też nauczycielom pomysły na zabawy i gry ruchowe, dramowe, teatralne z wykorzystaniem systemu "ORTOFRAJDA"

15. Zasadność zastosowania technologii komputerowej

Zasady ortografii przedstawione za pomocą gry komputerowej to atrakcyjny i interesujący dla dzieci sposób realizacji edukacji językowej. Podróż w Krainę Ortografii jest łatwiejsza do wyobrażenia sobie i bardziej angażuje emocjonalnie dzieci, gdy prezentowana jest za pomocą technik multimedialnych.

16. Wymagane umiejętności informatyczne ucznia i nauczyciela

Gra komputerowa wymaga od nauczyciela i uczniów elementarnych umiejętności z zakresu informatyki.

17. Ocena instrukcji, wskazówek metodycznych, komentarza, itp.

Instrukcja, wskazówki metodyczne i komentarze zamieszczone w programie są jasne i klarowne. Pozwalają nauczycielowi zorientować się w założeniach programu "ORTOFRAJDA" i inspirują do formułowania samodzielnie pomysłów innych zabaw i gier ortograficznych.

18. Ocena oprawy graficznej programu i estetyki opakowania

Opakowanie jest funkcjonalne a oprawa graficzna estetyczna i przemyślana.

19. Szczególne walory merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze uzasadniające rekomendację

Recenzowany pakiet edukacyjny "ORTOFRAJDA" to dość wyjątkowy na naszym rynku edukacyjnym materiał dydaktyczny. Zapewnia on dzieciom w wieku wczesnoszkolnym interesujące i jak sądzę efektywne wprowadzenie w podstawy poprawnej pisowni. Daje też szansę na prowadzenie terapii pedagogicznej z dziećmi dyslektycznymi. Jest to więc wartościowy materiał wspierający pracę nauczyciela w kształceniu zintegrowanym.

Wnioskuję o wpisanie recenzowanego środka dydaktycznego (gotowego wyrobu) do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.


Warszawa, 30. 09.2002
dr Małgorzata Żytko
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski


-----------------------------------------------------------------------------------------
Oświadczenie
Zgodnie z § 14 ust.8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. Nr 69, poz.635) oświadczam, że nie jestem autorem i współautorem pozycji, która przeznaczona jest do nauczania w tym samym zakresie i na tym samym etapie edukacyjnym.

dr Małgorzata Żytko

Powrót