Szanowni Państwo

System dydaktyczny Kolorowa Ortografia jako absolutna nowość opiera się na przypisaniu poszczególnym ortogramom (tzn. ż, rz, ó, u, h, ch, i wyjątkom) stałych kolorów i jest jedynym bezstresowym, pamięciowo - wzrokowym sposobem uczenia się i nauczania pisowni.
Kolorowa Ortografia, w skład której wchodzi cały pakiet słowników, książek, gier i zabaw, opiera się na nauce ortografii za pomocą kolorów i jest wielokrotnie przetestowanym i sprawdzonym sposobem na skuteczne uczenie się i łagodzenie skutków dysortografii u dzieci. Wg ocen specjalistów, pamięciowo - wzrokowe formy nauczania ortografii uzupełniają, a także zastępują dotychczasowe metody.
Podstawowym walorem systemu jest zaangażowanie pamięci wzrokowej (a także słuchu) do procesu edukacji. Takie rozwiązanie wpływa również dodatnio na rozwój kreatywnego myślenia i poszerzenia wyobraźni. Proponujemy przy tym ideę wychowania w tolerancji, bez stresów i agresji, dając dzieciom kolorowe gry, które stają się głównym bodźcem do uczestnictwa w tej nauce - zabawie.

dr Małgorzata Żytko
Uniwersytet Warszawski
Wydział Pedagogiczny

Pakiet dydaktyczny „Ortofrajda” - recenzja rzeczoznawcy kwalifikacyjnego MEN


„Multimedialny pakiet edukacyjny „ORTOFRAJDA” to interesująca propozycja środka dydaktycznego dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Wykorzystanie prostego pomysłu skojarzenia liter z kolorami przyniosło niezwykle interesujące rezultaty. Poprzez zabawę, aktywność poznawczą, społeczną, emocjonalną i ruchową dzieci poznają zasady ortograficzne i utrwalą je w pamięci. Integracja doświadczeń wzrokowych, słuchowych i motorycznych sprzyja wielostronnemu poznawaniu i utrwalaniu zasad popranej pisowni.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że gra komputerowa „ORTOFRAJDA” to ciekawy przykład integracji treści kształcenia wokół umiejętności językowych - pisania i czytania..."Prof. dr hab. Barbara Kasprzakowa
UAM w Poznaniu

Pakiet dydaktyczny „Ortofrajda” - recenzja rzeczoznawcy kwalifikacyjnego MEN


„Gra komputerowa i inne elementy wchodzące w skład zabawy dydaktycznej "Ortofrajda" są zgodne z celami edukacyjnymi i treściami "Podstawy programowej" dla I etapu edukacyjnego. Gra realizuje wskazanie łagodnego przejścia od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym, ma charakter zintegrowany oraz zgodna jest z celami edukacyjnymi...

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego:

• kształci integrację funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych
• pomaga szybciej zapamiętywać trudne wyrazy
• doskonali umiejętność czytania
• pomaga dyslektykom przezwyciężyć trudności
• motywuje trwale do udziału w zajęciach
• systematycznie ćwiczy uwagę
• intensyfikuje i organizuje kontakty z tekstem..."dr Maria Kwiatkowska-Ratajczak
Pracownia Innowacji Dydaktycznych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Pakiet dydaktyczny „Ortofrajda” - recenzja rzeczoznawcy kwalifikacyjnego MEN


"Pakiet adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Służy zarówno nauce ortografii, jak i wspomaga naukę czytania na poziomie elementarnym. Zastosowana metoda pamięciowo - wzrokowa, połączona z czynnościami ruchowymi i elementami audialnymi, pozwala wprowadzać system "kolorowej ortografii" w trakcie pracy z wszystkimi dziećmi. Wykorzystywany w Ortofrajdzie materiał ikoniczny silnie oddziałuje na pamięć wzrokową, która stanowi istotny czynnik wpływający na sprawność ortograficzną..."
Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz - Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Recenzja pamięciowo-wzrokowego słownika ortograficznego „ORTOFRAJDA”


„...System Ortofrajda można uznać za metodę uczenia się, jak i nauczania ortografii. Angażuje i usprawnia on koncentrację uwagi na materiale wizualnym, percepcję, pamięć i wyobraźnię wzrokową, a więc odwołuje się do prawopółkulowych strategii percepcyjnych. Jest to pożądane we wczesnym okresie nauki czytania i pisania oraz w przypadkach dysleksji rozwojowej, ponieważ wykorzystuje uzdolnienia osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Metoda rozwija integrację funkcji wzrokowych - słuchowych - i motorycznych, a więc odwołuje się do uczenia polisensorycznego, najbardziej wskazanego podejścia w przypadkach trudności w uczeniu się.
Metoda ta zapewnia szybsze i trwalsze zapamiętanie pisowni wyrazów, jak również doskonali umiejętność czytania we wczesnym okresie nauczania. Może być skuteczna w przypadkach trudności w czytaniu, gdy dziecko czyta szybko lecz popełnia wiele błędów (tzw. typ "L" dysleksji, według D. Bakkera). Jest to zatem metoda, która może być wykorzystywana zarówno w edukacji jak i w terapii pedagogicznej.
Uczenie się ortografii jest tu zabawą, co jak wiadomo dobrze służy dla osiągnięcia celów dydaktycznych, ponieważ wywołuje silną motywację, dziecko nie musi z wysiłkiem angażować uwagi dowolnej lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów...”

Prof. dr hab. Edward Łuczyński - Uniwersytet Gdański Zakład Logopedii
Recenzja gry komputerowej „Ortofrajda”, Malowanych dyktand i Minisłownika „Ortofrajdy”


„...recenzowany pakiet, jak również cały system nauki pisowni polskiej pod nazwą „Ortofrajda” oceniam pozytywnie. Atuty tej metody dydaktycznej są liczne. Na pierwszym miejscu postawiłbym atrakcyjność zaproponowanego sposobu pokonywania trudności ortograficznych. Zabawowe formy przyswajania sobie wiedzy są w stanie zainteresować uczniów, co z kolei z pewnością ułatwia pracę nauczyciela w procesie dydaktycznym. Imponująca jest wielość form tworzących system „Ortofrajdy”. Wśród zaproponowanych form są zarówno sprawdzone w praktyce dydaktycznej metody nauczania, jak i nowoczesne, bliskie młodym ludziom XXI wieku, takie jak gry komputerowe czy komunikacja przy pomocy internetu. O nowoczesności „Ortofrajdy” świadczy też zawarcie w niej elementów nauczania zintegrowanego, co przejawia się w łączeniu nauki ortografii z innymi dziedzinami wiedzy. Na podkreślenie zasługuje postawa autorów „Ortofrajdy”, przejawiająca się w pełnym zaangażowaniu się w rozwijanie metody, kreowanie nowych form, a także doskonalenie rozwiązań szczegółowych. Atutem systemu jest wykorzystanie prostego pomysłu (połączenie liter z kolorami). Koncepcyjna prostota ma z reguły przewagę nad rozwiązaniami skomplikowanymi.
Należy mieć świadomość, że "Ortofrajda" w przedstawionej postaci nie jest uniwersalną metodą nauki polskiej ortografii. Nie można nią objąć całej naszej pisowni, nie można więc odrzucić też innych metod nauczania w tej dziedzinie. Natomiast w zakresie nauki pisowni wyrazów z ó/u, ż/rz, ch/h (a także w znacznej części problemów z pisownią łączną i rozdzielną) metoda ta jak najbardziej zasługuje na poparcie. Nie wątpię, że w swoich ramach "Ortofrajda" może się okazać metodą skuteczną. Wydaje mi się, że można ją polecić szczególnie we wstępnym stadium nauki ortografii, a także w nauce dzieci (osób) z zaburzeniami typu dyslektycznego.”
dr Małgorzata Żytko
Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

Film wideo - recenzja rzeczoznawcy kwalifikacyjnego MEN


• zrealizowany interesująco i ciekawie, zapewnia poznanie prezentowanego zagadnienia w różnych aspektach,
• prezentuje w syntetycznej formie najważniejsze informacje na temat programu "ORTOFRAJDA",
• zawiera wartościowe informacje dla nauczyciela i ułatwia przygotowanie do pracy z programem "ORTOFRAJDA", może zachęcić dzieci do wspólnej zabawy ortografią,
• wysoka jakość techniczna filmu.